SHIFT dance

Gratis online toolkit voor het lesgeven aan dansers met ongekend talent!

Shift Dance is het eerste project dat we graag willen uitlichten. Het is een samenwerking tussen Northern Ballet (UK), Psico Ballet Maite Leon Foundation (Spanje) en Stichting Misiconi (Nederland).

Als onderdeel van het SHIFT Dance-project ontwikkelden de drie gezelschappen nieuwe lespraktijken in vijf internationale residenties, waarbij ze werkten met dansers met aanvullende leerondersteunende behoeften. Concentratie op drie belangrijke gebieden: kracht en afstemming; evenwicht en coördinatie; en hoogte en voortbeweging; Het project was met name gericht op veilige oefeningen met betrekking tot hypermobiliteit, die van invloed kan zijn op de uitlijning van dansers, hun vermogen om kracht op te bouwen en te behouden en het risico op blessures kan vergroten. Naast begeleiding door de Universiteit van Edinburgh, zal het project worden geëvalueerd door de Universiteit van Leeds.

De gratis SHIFT Dance-toolkit is gelanceerd om de praktijken die tijdens het project zijn ontwikkeld breder te delen en tegelijkertijd het profiel en de vaardigheden van dansers te vergroten met aanvullende leerondersteunende behoeften in heel Europa. De toolkit is beschikbaar in het Engels, Nederlands en Spaans en is gratis toegankelijk voor iedereen, maar zal vooral nuttig zijn voor dansbeoefenaars op gemeenschaps-, educatief en professioneel niveau.

Sophie Alder, Artistic Learning Manager bij Northern Ballet, zei: ‘De toolkit deelt de hoogtepunten van wat we van het project hebben geleerd. Onze dansers hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van dans, communicatie en sociale vaardigheden doordat ze werden blootgesteld aan nieuwe ervaringen, manieren van werken en mensen. De input van de universiteiten van Edinburgh en Leeds was van onschatbare waarde in dit proces en heeft ervoor gezorgd dat de resulterende bron wordt ondersteund door huidig ​​onderzoek.

Wendy Timmons, directeur MSc Dance Science & amp; Opleiding aan de Universiteit van Edinburgh zei: ‘Het was een stimulans om aan dit project samen te werken met zulke toegewijde dansprofessionals en getalenteerde dansers. ‘ De onderwijsbenaderingen en hulpmiddelen die in SHIFT zijn ontwikkeld, hebben de potentie om echt invloed te hebben op de manier waarop dansgezelschappen dansers met leermoeilijkheden in staat stellen om te floreren en hun potentieel te bereiken. Het project heeft Northern Ballet, Misiconi Dance Company en Psico Ballet Maite León Foundation voor het eerst zien samenwerken. De gezelschappen werkten met hun eigen groepen dansers met aanvullende leerondersteunende behoeften, evenals met elkaar, en deelden hun praktijken en lessen.

Joop Oonk, artistiek directeur van Misiconi Dance Company zei: ‘Het was geweldig om de dansers te zien groeien naar hun potentieel en deel uit te maken van dat proces. Het gaf ons een aantal unieke inzichten voor de toekomst ’.

Gabriela Martín, directeur / president van Psico Ballet Maite León Foundation zei: ‘Het SHIFT Dance-project heeft me de kans gegeven om samen met onze dansers nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Het kennen van verschillende benaderingen van hetzelfde werk heeft me de kans gegeven om te reflecteren en de horizon te verbreden in dans. Ik denk dat de dansers zijn gegroeid met het project en een bredere lichaamszelfkennis hebben verworven.

Voor meer informatie kijk op de website van Shift Dance

Body awareness oefening – Misiconi Dancers

[ENG] Free online resource for teaching dancers with additional learning support need

Northern Ballet (UK), Misiconi Dance Company (Netherlands) and Psico Ballet Maite León Foundation (Spain) have developed a free online toolkit for teaching dancers with additional learning support needs. Funded by Erasmus+ with scientific guidance from the University of Edinburgh, the SHIFT Dance toolkit is the culmination of an 18-month research and development project. It can be accessed at [link]shiftdance.eu[/link]

As part of the SHIFT Dance project, the three companies developed new teaching practices over five international residencies, working with dancers with additional learning support needs. Concentrating on three key areas: strength and alignment; balance and co-ordination; and elevation and locomotion; the project particularly focused on safe practice relating to hypermobility, which can impact dancers’ alignment, their ability to build and maintain strength and can increase the risk of injury. In addition to guidance from the University of Edinburgh, the project will be evaluated by the University of Leeds.

The free SHIFT Dance toolkit has been launched to share the practices developed during the project more widely whilst raising the profile and skills of dancers with additional learning support needs across Europe. Available in English, Dutch and Spanish, the toolkit is free to access for all but will be particularly useful for dance practitioners at community, educational and professional level. 

Sophie Alder, Artistic Learning Manager at Northern Ballet, said: ‘The toolkit shares the highlights of what we learnt from the project. Our dancers made considerable gains in dance, communication and social skills as they were exposed to new experiences, ways of working and people. The input from the Universities of Edinburgh and Leeds was invaluable in this process and has ensured the resulting resource is underpinned by current research.’

Wendy Timmons, Director of MSc Dance Science & Education at the University of Edinburgh said: ‘It has been stimulating working on this project alongside such committed dance professionals and talented dancers.’ The teaching approaches and tools developed in SHIFT have the potential to truly influence the way in which dance companies enable dancers with learning disabilities to flourish and reach their potential.’

The project has seen Northern Ballet, Misiconi Dance Company and Psico Ballet Maite León Foundation work together for the first time. The companies worked with their own groups of dancers with additional learning support needs, as well as each other’s, sharing their practices and learnings.

Joop Oonk, Artistic Director of Misiconi Dance Company said: ‘It was great to see the dancers growing towards their potential and being part of that process. It gave us some unique insights for the future’.

Gabriela Martín, Director/President of Psico Ballet Maite León Foundation said: ‘The SHIFT Dance project has given me the chance to explore new possibilities with our dancers. Knowing different approaches to the same work has given me the opportunity to reflect and broaden horizons in dance. I think that the dancers have grown with the project and have acquired a broader body self-knowledge.’

To access the free SHIFT Dance toolkit, visit here


Leave a Reply