Talent in de mix

[NL]Talent in de mix: panelgesprek over inclusieve (dans)educatie.Op vrijdag 19 februari 13:00 kun je geheel gratis meeluisteren naar experts uit het veld!

Eind 2019 presenteerde het culturele veld de Agenda Inclusieve Podiumkunsten aan het ministerie van OCW. Een initiatief van Holland Dance Festival en LKCA. Hoe staat het nu, een jaar later, met die inclusieve kunsteducatie en -participatie?

De Agenda inclusieve podiumkunsten is opgesteld om de podiumkunsten toegankelijk te maken voor én met mensen met een beperking. De agenda besteedt aandacht aan praktische toegankelijkheid: hoe kunnen culturele organisaties drempels weghalen, zodat mensen met een beperking kunnen meedoen aan de kunsten als publiek, (amateur)deelnemer of artiest?

Daarnaast is er aandacht voor de organisatorische en artistieke toegankelijkheid: wat kunnen culturele organisaties doen om te profiteren van de artistieke en esthetische uitdagingen van artiesten met een beperking?

De Agenda inclusieve podiumkunsten 2020-2024 is een initiatief van Holland Dance in samenwerking met het LKCA, The British Council, Theaters Tilburg en het Fonds Podiumkunsten. Een ruime groep betrokkenen uit de culturele sector heeft de agenda opgesteld tijdens drie rondetafelgesprekken. De Agenda is al ondertekend door veel organisaties/sleutelpersonen uit de culturele sector. Op deze pagina kun je zien wie de Agenda al hebben ondertekend.

[ENG] Talent in the mix: panel discussion about inclusive (dance) education On Friday 19 February 13:00 you can listen to experts from the field for free! At the end of 2019, the cultural field presented the Inclusive Performing Arts Agenda to the Ministry of Education, Culture and Science. An initiative of Holland Dance Festival and LKCA. How is it now, a year later, with inclusive arts education and participation? The Agenda for inclusive performing arts has been drawn up to make the performing arts accessible to and with people with disabilities. The agenda pays attention to physical and practical accesablity and how can cultural organizations remove barriers so that people with disabilities can participate in the arts as a public, (amateur) participant or artist? In addition, attention is paid to the organizational and artistic accessibility. What can cultural organizations do to take advantage of the artistic and aesthetic challenges of artists with disabilities? The Agenda inclusive performing arts 2020-2024 is an initiative of Holland Dance in collaboration with the LKCA, The British Council, Theaters Tilburg and the Performing Arts Fund NL. A large group of stakeholders from the cultural sector drew up the agenda during three round table discussions. The Agenda has already been signed by many organizations / key persons from the cultural sector.

Download Agenda

@mixable festival

[NL]Tijdens het Mixable festival gaat acteur, zanger en motivator C on Wheels op vrijdag 19 februari in gesprek met drie voorlopers op het gebied van talentstimulering: Yolanda van der Heijden (HDF), Jill Tjin Asjoe (Maas theater en dans) en Ingrid Stoepker (Codarts). Hoe geven zij vorm aan de actiepunten uit de Agenda? Wat is er nodig om inclusieve danseducatie te realiseren op scholen, in de vrije tijd en op kunstvakopleidingen? En hoe krijg je een goede match met aanbieders?

[ENG]During the Mixable festival, actor, singer and motivator C on Wheels will talk to three pioneers in the field of talent development on Friday 19 February: Yolanda van der Heijden (HDF), Jill Tjin Asjoe (Maas theater and dance) and Ingrid Stoepker (Codarts ). How do they shape the action points from the Agenda? What is needed to realize inclusive dance education in schools, in leisure time and in art schools? And how do you get a good match with providers?

Foto/photo: Eva van der Heijden

Leave a Reply