SPOT ON #1

Op 19 en 20 feb om 20:00 gaan er twee prachtige voorstellingen in première. Spot On is een open podium voor jou waar je kunt try-outen, netwerken en verbreden. 

Tijdens de eerste editie op 19 februari komen er verschillende artiesten voorbij met ieder geheel hun eigen discipline. Na het programma is er om 21:00 een aftertalk via zoom. De link wordt op onze socials gedeeld op tijdstip en zag zelf. We kunnen deze eerste Spot On avond op 19 feb genieten van de volgende kunstenaars;

VOLG SPOT ON HIER | FOLLOW SPOT ON HERE | 19 FEB 20:00

Jennifer Steele: Jennefer maakte eind vorig jaar een korte dansfilm geinspireerd op een project rondom geestelijke gezondheid. In het project werden eigen ervaringen met geestelijke gezondheid gebruikt om onze creatieve processen te beïnvloeden en te sturen. Ze koos ervoor om een solo te maken met de thema’s angst en stress. Ze concentreerde zich op de manieren waarop wij, als mensen, graag afleiding en tijdelijke momenten van lichte emotionele opluchting vinden om onze mentale gezondheid te helpen. De video is opgenomen op een rustige buiten locatie, midden in de natuur, waardoor het rustige en speelse karakter van het stuk wordt benadrukt.

De Figuranten: De Figuranten is een kunstenorganisatie met Menen als uitvalsbasis. In dialoog met de meest kwetsbaren van de maatschappij onderzoekt, maakt en presenteert De Figuranten artistiek werk: theater, beeldende kunst, fotografie, video… Dit werk (I AM) Everyone is gemaakt in een reeks repetities. Jongeren van De Patio en De Korbeel van Psychiatrisch Ziekenhuis Heilige Familie gingen in Kortrijk aan de slag met beweging en film. het resultaat is (I AM) Everyone, een poëtische kortfilm die speelt met anonimiteit, individualiteit en groep, abstractie en herkenbaarheid. Een futuristisch menswezen kijkt op naar zijn verleden.

Credits:
Creatie: Sarah Bostoen, Tuur Uyttenhove
Soundtrack: BOLT RUIN
Met Dagobert, Evy, Iluna, Lucas, Mehdi, Ruben, Tim
Een productie van De Figuranten
Ism Psychiatrisch Ziekenhuis Heilige Familie Kortrijk
Meer informatie www.defiguranten.be, www.tuuruyttenhove.be

Adrian Thömmes: De voorstelling, dansvideo, heet “epiloog”. De video, gedanst door vijf dansers in een leegstaand gebouw, kan gezien worden als een terugblik op het jaar 2020 vanuit een dansers perspectief. Het werd gefilmd na de eerste lockdown nabij Arnhem, Nederland. Adrian Thömmes (DE / FI) werd geboren in Duitsland en groeide op in Finland en Duitsland.Studeert de BA Danser / Maker aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem, Nederland. Naast het dansen ontwikkelde hij ook zijn eigen signatuur als choreograaf en werden de stukken binnen en buiten ArtEZ uitgevoerd. 

De dansers: Mariona Vinyes Ràfols, Tessa Spagnoli, Amit Palgi, Mireia Varón, Adrian Thömmes

Lot Wuisman:  ‘A blue breath’ is een poëtische video over eindigheid en balans. Een liefdesbrief aan de zee en de cyclus van het leven, die gedijt als eb en vloed. Het is misschien clichématig, maar uiteindelijk bestaat er geen licht zonder donker. Het leven zoekt continu balans tussen twee uitersten. En de mens is enkel een klein onderdeel in een veel groter geheel, een netwerk van afhankelijkheid. Over tijd zullen de uitschieters wegwassen, en specifieke details vergeten worden. Jaren zullen verstrijken, maar de zee blijft altijd stromen, de wind blijft altijd waaien en de cyclus blijft zich herhalen.

De beelden zijn geschoten afgelopen november in Zeeland. Cinematografie en montage door Lot Wuisman. Begeleid door ‘Einstein on the beach, act 1, scene 2’ – Philip Glass, uitgevoerd door Michael Riesman en The Philip Glass Ensemble.

Viviana Fabiano: Viviana laat werk in progress zien. Momenteel is ze bezig om deze voorstelling uit te werken tot nieuw werk. In het werk staat androgynie centraal, dit is voor haar een mooie kans om aan een groter publiek te worden blootgesteld en feedback te krijgen. 

Kirsten en Tanja: Het werk van deze twee Codarts studenten gaat over het blijven zien van de lichtpuntjes in zware roerige tijden. Het stuk en nummer heeft Grandfather Sun, gaat dan ook over de Zon. Die iedere dag weer op mag komen. Zoals Murray Kyle zegt: ‘the light of the world’. 

Yingyi Wu: Yingyi is een performance kunstenaar met ervaring op het gebied van choreografie en scenografie. Door multidisciplinaire optredens geeft ze inhoud aan maatschappelijke vraagstukken. Haar meeslepende esthetiek nodigt het publiek uit voor emotionele en fysieke deelname. In 2020 heeft ze samen met muzikant Daan een interdisciplinaire voorstelling ‘Hot Grandma’ gemaakt met verschillende media rond dans, rap, spoken word en een geminimaliseerde opzet. ‘Hot Grandma’ is een weerspiegeling van haar ervaringen in Nederland als Aziatische identiteit. Het ontvouwt het bewustzijn van observaties van de sociale onderwerpen, waaronder racisme, onrechtvaardigheid en interculturaliteit.

[eng] Two wonderful performances will premiere on 19 and 20 Feb at 20:00. Spot On is an open stage for you where you can try out, network and broaden. During the first edition on February 19, various artists will pass by, each with their own discipline. After the program there will be an aftertalk via zoom at 21:00. The link is shared on our socials at time and day itself. We can enjoy this first Spot On evening on 19 Feb with the following artists;

Jennefer Steele: Jennefer made a short dance film at the end of last year and would love to submit it for your online festival. I made it as a part of a mental health inspired project where we used our own experiences with mental health to influence and guide our creative processes. I chose to make a solo using the themes of anxiety and stress. I focused on the ways in which we, as human beings, like to find distractions and temporary moments of light emotional relief to help our mental health. The video was shot in a peaceful outdoor location, surrounded by nature, emphasising the calm and playful nature of the piece.

De figuranten: De Figuranten is an arts organization with Menen as its base. In dialogue with the most vulnerable in society, De Figuranten researches, creates and presents artistic work: theater, visual art, photography, video… This work (I AM) Everyone was created in a series of rehearsals. Young people from De Patio and De Korbeel of Psychiatric Hospital Heilige Familie started working with movement and film in Kortrijk. the result is (I AM) Everyone, a poetic short film that plays with anonymity, individuality and group, abstraction and recognisability. A futuristic human being looks up to its past.

Credits:
Creatie: Sarah Bostoen, Tuur Uyttenhove
Soundtrack: BOLT RUIN
Met Dagobert, Evy, Iluna, Lucas, Mehdi, Ruben, Tim
Een productie van De Figuranten
Ism Psychiatrisch Ziekenhuis Heilige Familie Kortrijk
Meer informatie www.defiguranten.be, www.tuuruyttenhove.be

Adrian Thommes: The performance, dance video, is called “epilogue”. The video, danced by five dancers in an empty building can be seen as a look back at the year 2020 through a dance perspective. It was filmed after the first lockdown close to Arnhem, the Netherlands. Adrian Thömmes (DE/FI) Was born in Germany and grew up in Finland and Germany. Studies the BA of Dancer/Maker at ArtEZ hogeschool voor de kunsten in Arnhem, Netherlands. Besides dancing he also developed his own signature as a choreographer and the pieces were performed in and outside of ArtEZ. 

The dancers:
Mariona Vinyes Ràfols
Tessa Spagnoli
Amit Palgi
Mireia Varón
Adrian Thömmes

Lot Wuisman: “A blue breath” is a poetic video about finiteness and balance of the world. A love letter to the sea and the cycle of life, which flourished like ebb and flow. It may be clichéd, but in the end there is no light without dark. Life is constantly looking for balance between two extremes. And man is only a small part in a much larger whole, a network of dependence. Over time, the outliers will wash away, and specific details will be forgotten. Years will pass, but the sea will always flow, the wind will always blow and the cycle will repeat itself. The images were shot last November in Zeeland. Cinematography and editing by Lot Wuisman. 

Guided by ‘Einstein on the beach, act 1, scene 2’ – Philip Glass, uitgevoerd door Michael Riesman en The Philip Glass Ensemble.

Viviana Fabiano: Viviana will show work in progress. She is a professional dancer with the vision is to create a final dance performance with the theme androgyny. Hor her this is a beautiful chance to get exposed to a bigger audience and show her work.

Kirsten & Tania: The work of these two Codarts students is about continuing to see the bright lights in troubled times. The piece and song is called Grandfather Sun. And is therefore about the Sun. Which can comes up every day again and again. As Murray Kyle puts it, “the light of the world.”

Yingyi Wu: is a performance artist with experience in the field of choreography and scenography. Through multidisciplinary performances, she gives body to social issues. Her immersive aesthetics invites the audience to emotional and physical participation. In 2020, she worked together with musician Daan, and made a interdisciplinary performance ‘Hot Grandma’ with diverse media involving dance, rap, spoken word, and a minimalized set-up.

Leave a Reply